Regelement

Huishoudelijk Reglement Popkoor YES! Pag. 1 revisie 2 4-3-2014
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
POPKOOR YES! 

 1. Repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in Basisschool De Kooi, Kooistukken 86, 9761 JZ in Eelde.
 2. Van de leden wordt verwacht dat ze op tijd aanwezig zijn, zodat niet later dan 20:00 uur gestart zal worden. Vanaf 19:45 uur is de zaal open.
 3. De repetities lopen het hele jaar door met uitzondering van de basisschoolvakanties. Eventuele (feest-)dagen zullen per keer bekeken worden.
 4. Wanneer men niet bij een repetitie aanwezig kan zijn, is men verplicht zich bij de secretaris af te melden, uitsluitend via de mail: popkooryes@hotmail.nl
 5. Geïnteresseerden kunnen driemaal vrijblijvend meedoen met een repetitie. Na voornemen tot aanmelding vindt er een stemtest plaats, die door de dirigent buiten de repetities om wordt afgenomen en wordt er bepaald of een aspirant-lid toegelaten kan worden. Als er voor deze stempartij op dat moment geen ruimte is binnen het koor, wordt het aspirant-lid op de wacht-lijst geplaatst. Is er wel plaats dan ontvangt de aspirant-lid het Huishoudelijke Reglement en een inschrijfformulier. Vervolgens ontvangt het aspirant-lid de inlogcode van de site www.popkooryes.nl.De contributie bedraagt per 1 september 2012 € 60 per kwartaal. Per kwartaal wordt er via de mail een factuur van dit bedrag toegestuurd en moet er binnen 2 weken betaald worden op Rabobank rekening NL34RABO01481.49.677 ten name van Popkoor YES! te Paterswolde. Het is niet mogelijk om per maand te betalen. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 5,=.
 6. Eventuele contributiewijzigingen zullen jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld.
 7. Achterstallige contributie blijft, ook bij het niet-bijwonen van repetities, verschuldigd. Indien de achterstand meer dan twee maanden beloopt, dan zal de betrokkene worden geroyeerd. In individuele gevallen is in overleg met het bestuur vrijstelling of moderatie van de contributie bespreekbaar.
 8. Bij elk optreden wordt door het bestuur aangegeven wat de koorleden zullen dragen.
 9. Het streven is om jaarlijks twee tot drie maal op te treden.
 10. Het maximum aantal leden is vastgesteld op veertig (dit betekent dat we streven naar het aantal van 40 waarbij een evenwichtige stemverdeling qua kwaliteit en volume het belangrijkste criterium is).
 11. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail met ontvangstbevestiging te geschieden bij de secretaris. De opzegging is vier weken voor het nieuwe kwartaal, (per 1/3, 1/6, 1/9 of per 1/12).
 12. Het is verboden om als koorlid of als ex- koorlid (blad)muziek door te spelen aan derden, niet zijnde leden van het koor.
 13. Het is verboden om de inlognaam en het wachtwoord van de internetsite www.popkooryes.nl door te geven aan derden. Tevens dient men vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens van de koorleden. Deze mogen niet aan derden worden doorgegeven.
 14. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het afdrukken van de muziekstukken die te vinden zijn op de website van Popkoor YES!
 15. Het wijzigen van de regels van het Huishoudelijk Reglement kan alleen met toestemming van de leden (enkelvoudige meerderheid).
 16. Afwijkingen van de regels van het Huishoudelijk Reglement gelden alleen na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
 17. De muziekcommissie bestaat uit hoogstens vier koorleden waarvan minstens één bestuurslid. Gestreefd wordt naar een muziekcommissie dat gevormd wordt door één koorlid per stemgroep. De muziekcommissie is eindverantwoordelijk voor het repertoire. Mochten ze er samen niet uit komen dan heeft het bestuur het laatste woord. De muziekcommissie is tevens verplicht hun activiteiten terug te koppelen aan het bestuur en tijdens de Algemene Ledenvergadering een jaarverslag te presenteren. Per jaar wordt er een budget voor de muziekcommissie vastgesteld.
© 2019 Popkoor Yes!.    Alle rechten voorbehouden.
2024 © Popkoor Yes! - by Slide